มูลนิธิดำเนินโครงการต่างๆเพื่อเชื่อมโยงการภาวนาเข้ากับการทำเพื่อผู้อื่นดั่งปณิธานของพระโพธิสัตว์ มูลนิธิได้เข้าไปทำงานด้านสาธารณประโยชน์ต่างๆ และให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ

ในประเทศไทย มูลนิธิได้ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนในจังหวัดพัทลุง นนทบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และสิงห์บุรี ในช่วงที่เกิดน้ำท่วมในปี ๒๕๕๔ มูลนิธิได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยดำเนินการแปดโครงการภายในเวลาสองเดือน (ตุลาคม – พฤศจิกายน)

ในต่างประเทศ
เขตปกครองตนเองของชาวทิเบตในประเทศจีน
มูลนิธิประสานงานกับพระอาจารย์ท้องถิ่นในการแบ่งปันกับเด็กนักเรียนในเขตชนเผ่าเร่ร่อน สามเณร สามเณรี และพระภิกษุ การงานสำคัญที่มูลนิธิได้ดำเนินการไปแล้ว คือการถวายปัจจัยในการสร้างวิหารซังตก ปารี ณ ฑากินีอาศรม ซึ่งเป็นสถานปฏิบัติธรรมของสามเณรีบนภูเขาสูงในทิเบตตะวันออก โครงการธารน้ำใจในทิเบต ได้แก่

  • มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนยากจนและเด็กกำพร้าทิเบตในเขตห่างไกล
  • ถวายปัจจัยเพื่อสมทบการดูแลสามเณรี เพื่อให้โอกาสแก่ผู้หญิงได้ศึกษาพระธรรมและปฏิบัติธรรมตามศักยภาพ

ถวายภัตตาหารตลอดจนสบงจีวรและเครื่องอัฏฐบริขารแด่พระภิกษุที่ปฏิบัติเข้มด้วยการอยู่จำศีลปลีกวิเวกเป็นเวลา ๓ ปี ๓ เดือน ๓ วัน โดยมอบปัจจัยให้วัดที่ดูแลพระจำศีล เดือนละ ๑๐๐๐ หยวน (ประมาณ ๕๐๐๐ บาท) เมื่อออกจากการจำศีล พระภิกษุเหล่านี้จะกลับไปสอนพระธรรมที่บ้านเกิดของท่าน

ช่วยเหลือแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล
ในเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศเนปาลในปี ๒๕๕๘ อาจารย์ กฤษดาวรรณและทีมงานจิตอาสาของมูลนิธิได้เดินทางเข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแก่ผู้ประสบภัย 3 ครั้ง (ครั้งที่ 1: 28 เมษายน – 9 พฤษภาคม, ครั้งที่ 2: 15-22 พฤษภาคม, ครั้งที่ 3: 6-13 มิถุนายน) ) มูลนิธินำสิ่งของและเงินบริจาคจากผู้ร่วมบริจาคทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เข้าไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลที่ความช่วยเหลือจากภาครัฐยังเข้าไปไม่ถึง

Share this :

Leave a comment

Copyright © Thousandstars Foundation. All Rights Reserved.