All Services

มูลนิธิดำเนินโครงการต่างๆเพื่อเชื่อมโยงการภาวนาเข้ากับการทำเพื่อผู้อื่นดั่งปณิธานของพระโพธิสัตว์ มูลนิธิได้เข้าไปทำงานด้านสาธารณประโยชน์ต่างๆ และให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ

Share this :

การแพทย์ทิเบตใช้วิธีธรรมชาติปรับสมดุลย์ของธาตุในร่างกาย
ด้วยการซักถามอาการ ตรวจชีพจร ตรวจดูลักษณะของปัสสาวะ
หากจำเป็นต้องใช้ยา จะเป็นสมุนไพรจากภูเขาสูงใน ทิเบต

Share this :

Copyright © Thousandstars Foundation. All Rights Reserved.