พระอาจารย์กุนเทรอ เมินเกียล ลาเซ ซกญี เกียมโซ (Kundrol Mongyal Lhasey Tsognyi Gyamtso Rinpoche) ถ่ายที่หน้าอาคารศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในคราวที่มาเมืองไทยเป็นครั้งแรกในปี 2549

พระอาจารย์กุนเทรอ เมินเกียล ลาเซ ซกญี เกียมโซ  (ลาเซ ริมโปเช) เป็นธรรมาจารย์และโยคีซกเช็นท่านสำคัญและมีชื่อเสียงที่สุดท่านหนึ่งในวิถีพุทธเพินแห่งทิเบตโดยเฉพาะในวิถีเพินซาร์มา หรือเพินใหม่ ซึ่งเน้นพุทธธรรมทั้งสอง อันได้แก่ พระวจนะของพระพุทธเจ้าเติมปา เชนรับ และพระวจนะของพระพุทธเจ้าศรีศากยมุนี และเน้นปรัชญาแห่งการไม่แบ่งแยกนิกาย (รีเม) ซึ่งเป็นประเพณีการศึกษาและปฏิบัติธรรมที่สืบทอดมาอย่างไม่ขาดสายตั้งแต่สมัยของพระคุรุผู้มีจิตเป็นอมตะสามพระองค์ ได้แก่ พระคุรุเทรนปา นัมคา พระคุรุเซวัง รินซิน และพระคุรุปัทมสัมภวะ รวมทั้งพระอาจารย์ไวโรจนะในศตวรรษที่แปด

ท่านเป็นบุตรของพระอาจารย์กุนเทรอ ฮุงเช็น โตรตู ลิงปะ ผู้เป็นเตรเตริน (ผู้ค้นพบธรรมสมบัติ) ท่านสำคัญของทิเบต ท่านสืบสายการปฏิบัติกุนเทรอ ทรักปา (ศตวรรษที่ 18) จากพระอาจารย์ฮุงเช็น ริมโปเช และสายการปฏิบัติชาซา ต้าชี เกียลเซ็น (ศตวรรษที่ 20) จากพระอาจารย์โลเตรอ เกียมโซ หลานของพระอาจารย์ชาซา ริมโปเช

ในช่วงเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในทิเบต พระอาจารย์ลาเซ ริมโปเช ถูกจองจำในคุกถึง 21 ปี แต่กระนั้น ท่านก็ได้แปรเปลี่ยนห้องคุมขังให้เป็นห้องภาวนา เป็นสถานบ่มเพาะความรักและกรุณา เป็นเวลายาวนานที่ท่านได้บริจาคอาหารในส่วนของท่านให้แก่นักโทษคนอื่นๆ ผู้ทุกข์ทรมานจากความหิว โดยในระหว่างนั้น ท่านฝึกฝนพระยีตัม และทำสมาธิทงเลน แลกเปลี่ยนตัวพวกเขากับท่าน

ด้วยความเมตตาของท่าน ท่านได้ให้คำแนะนำว่าเราควรสร้างพระสถูปในเมืองไทย เพื่อรังสรรค์ให้เกิดสันติภาพและความปรองดองในโลก ให้เป็นสัญลักษณ์ของโพธิจิตและความกรุณาที่ข้ามพ้นขอบเขตของนิกาย เผ่าพันธุ์ และศาสนา และเป็นหมุดหมายอันศักดิ์สิทธิ์ของชีวิตผู้เห็นคุณค่าของพระธรรม นั่นจึงเป็นที่มาของการก่อสร้าง “พระศานติตารามหาสถูป” หรือชื่อภาษาทิเบต “กุนเทรอ เตเช็น เชอแตง” (ชื่อเต็ม: “ยุงตรุง เกอเลก กุนเทรอ เตเช็น ฉิบเต เชอแตง เช็มโม”)

พระอาจารย์ลาเซ ริมโปเชมาเมืองไทยเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2549 และครั้งที่สองในปี พ.ศ. 2550 ท่านเป็นคุรุท่านแรกที่ได้ประสาทพรต่อที่ดินของศูนย์ขทิรวันและสถานก่อสร้างของพระศานติตารามหาสถูป แม้ท่านได้ละสังขารและกลับคืนสู่สภาวะแห่งพระวิทยาธรไปในปี  2557 แต่คำสอน วิธีการปฏิบัติให้เข้าถึงสันติสุขในจิตใจ วิถีแห่งการภาวนาอันลุ่มลึก ตลอดจนความรักและความปรารถนาดี ที่ท่านมอบให้แก่ศิษย์ในเมืองไทยกลับยังคงมีชีวิตชีวา ซึ่งเป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้โดยเฉพาะเมื่อเราฝึกฝนบทปฏิบัติแห่งตันตระและซกเช็นที่ท่านได้มอบให้ โดยเฉพาะบทคุรุโยคะ โถรัตนะอันประเสริฐ บทปฏิบัติพระคุรุริมโปเช บทปฏิบัติพระมหามารดาเชรับ ชัมมา บทปฏิบัติแห่งความกรุณาของโยคี เจอด บทปฏิบัติตัดอัตตาและการปรุงแต่ง บทพระฑากินีในชุดปัญญาญาณลึกล้ำ รวมทั้งชุดคำสอนของพระมหามารดาเชรับ พาชินและพระธรรมบาลปัลเดน ลาโม

Share this :

0 Comment

 • Kylie Jefferson
  Posted December 13, 2018 1:55 pm 0Likes

  I know a lot about Buddhism, but your website is so great and so full of information that I want to start looking into it deeper. Thank you!

  • Mike Dawson
   Posted December 13, 2018 1:56 pm 0Likes

   The meeting will provide an opportunity for practicing Buddhists to take a fresh look at the stages they have already completed and to “reboot”, gain a foothold on the way, and beginners will be able to clarify difficult moments of the teachings.

Leave a comment

Copyright © Thousandstars Foundation. All Rights Reserved.