ผู้ก่อตั้ง

ผู้ก่อตั้ง

ดร. กฤษดาวรรณ เมธาวิกุล (เกซัง ตาวา)

อาจารย์ เกซัง ตาวา (รศ. ดร. กฤษดาวรรณ เมธาวิกุล) เป็นชาวหัวหิน ใช้ชีวิตวันเด็กที่นั่นจนจบมัธยมต้นจากโรงเรียนวังไกลกังวล หลังจากนั้นเข้ามาศึกษาต่อที่กรุงเทพ ฯ จนสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายที่โรงเรียนสายปัญญา และระดับปริญญาตรีด้านอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เกียรตินิยมอันดับ ๑ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี ๒๕๒๗ ได้รับเลือกเป็นตัวแทนยุวพุทธไทยด้วยการสนับสนุนจากอาจารย์ จอห์น โบลเฟลด์ ทำให้ได้รับทุนในการเดินทางไปแปดประเทศ ที่เป็นต้นกำเนิดของศาสนาสำคัญๆ ของโลก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อิสราเอล ตุรกี อิตาลี อินเดีย ไทย จีน และเกาหลี ในครั้งนั้น ได้พบปะสนทนากับชาวทิเบตเป็นครั้งแรก ระหว่างปี ๒๕๓๑ – ๒๕๓๖ ศึกษาต่อ จนรับปริญญาเอก ด้านภาษาศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยอินเดียน่า สหรัฐอเมริกา เธอเลือกทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับภาษาทิเบต ซึ่งทำให้ได้เดินทางไปทำวิจัยภาคสนามในชุมชนทิเบตอพยพ ประเทศเนปาล หลังจากนั้น ได้ทำงานเป็นอาจารย์ประจำภาควิชา ภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเวลา ๑๔ ปี ด้วยความผูกพันกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของทิเบต เธอตัดสินใจเดินทางไปทำวิจัยในทิเบตตะวันออก ซึ่งได้นำเธอไปบนหนทางแห่งจิตวิญญาณและนำพาพระปฐมอาจารย์และคุรุหลายท่านเข้ามาในชีวิต หลังกลับจากการจาริกแสวงบุญเป็นเวลา 18 วัน เธอตัดสินใจลาออกจากราชการเพื่ออุทิศเวลาที่เหลืออยู่ของชีวิตให้กับการปฏิบัติธรรม

“พฤษภาคม ๒๕๕๐ ฉันได้ทำสิ่งที่ดี่สุดสิ่งหนึ่งในชีวิต นั่นคือการเดินทางไปกราบอัษฎางคประดิษฐ์ในธิเบต แม้หนทาง ๘๐ กิโลเมตรที่ฉันได้เดินกราบภายใน ๑๘ วัน จากเมืองเนทังไปซัมเย่ จะไม่ใช่ระยะทางยาวไกล มากมายอะไรนัก แต่เส้นทางที่ได้เดินกราบบนถนนในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ สอนฉันให้เห็นศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ให้โอกาสฉันได้บ่มเพาะความรักความเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลาย และทำให้ฉันได้เป็นส่วนหนึ่งของการสานต่อประเพณีอันงดงามของชาวธิเบต แต่ละก้าวที่เดินกราบคือเครื่องเตือนใจถึงพระอาจารย์ คือการแสดงออกถึง ความกตัญญูกตเวทิตาต่อพ่อแม่ และคือสัญญาอันยิ่งใหญ่ต่อพระพุทธเจ้าว่าจะขอยึดพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง จนถึงการตรัสรู้ ”

….การเดินเท้าสอนให้เรารู้จักถ่อมตน ยิ่งเราสูงมากเท่าไร เราก็ยิ่งต้องทำตัวให้ต่ำลงเท่านั้น การจาริกแสวงบุญให้โอกาสเราได้ใช้ชีวิตแนบแน่นกับธรรมชาติ สอนให้เราเคารพความยากลำบาก เมื่อการเดินเท้าผสานกับการตั้งจิตถึงพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ การกราบอัษฎางคประดิษฐ์ การสวดจตุรัตนคมน์ และการภาวนาเพื่อสรรพชีวิต การเดินเท้าได้กลายเป็นการปฏิบัติธรรมขั้นสูงที่เปลี่ยนจิตเย่อหยิ่ง ให้กลายเป็นจิตอ่อนน้อม อ่อนโยน..

team

Our Leadership
Team

อาจารย์ มิว เยินเต็น

กรรมการที่ปรึกษา

นายพฤหัส มีเสน

กรรมการและเลขานุการ

นายวิรัชหวัง เจริญวงศ์

กรรมการและเหรัญญิก
Share this :

Copyright © Thousandstars Foundation. All Rights Reserved.