เกี่ยวกับพระสถูป

          

          นับแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๐ มูลนิธิพันดาราได้ดำเนินการก่อสร้างพระศานติตารามหาสถูปอย่างต่อเนื่อง เมื่อสร้างเสร็จ พระสถูปที่มีขนาดใหญ่แห่งนี้จะประกอบไปด้วยอาคารมหามันดาลา ซึ่งมีวิหารพระแม่ตารา วิหารพระแม่ชัมมา วิหารพระอวโลกิเตศวร และวิหารพระคุรุริมโปเช เพื่อใช้ในการภาวนาและกราบอัษฎางค์ประดิษฐ์ วิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆ และองค์โดมบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุ

          สำหรับงานพุทธศิลป์ที่สร้างสรรค์ขึ้นอย่างประณีตงดงามทั้งภายนอกและภายในพระสถูป จะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนปรารถนาเข้ามานั่งสมาธิ  สวดมนต์ เดินเวียนเทียน หมุนกงล้อมนตรา ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ ถวายเครื่องบูชา และปฏิบัติธรรมอันจะนำไปสู่การตื่นรู้ภายใน รวมถึงจะทำให้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเกิดปีติศรัทธาในพระรัตนตรัย และอนุโมทนาในกุศลจิตของผู้ที่ร่วมแรงร่วมใจกันสร้าง 

          การสร้างพระสถูปจึงไม่ใช่การสร้างวัตถุยิ่งใหญ่อลังการโดยไร้ความหมาย แต่เป็นกุศโลบายที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงจิตใจของผู้คน อันเป็นต้นธารที่แท้จริงของสันติภาพและสันติสุข  พระสถูปจึงเป็นโอสถที่จะเยียวยารักษาจิตใจมนุษย์ยุคปัจจุบัน รวมถึงมีอานิสงส์มหาศาลในการปกป้องภัยพิบัติ ระงับความขัดแย้ง และการยึดติดในอัตตาตัวตน 

          ในการดำเนินโครงการพระศานติตารามหาสถูป มูลนิธิมีวัตถุประสงค์เพื่อ

สร้างคน พระมหาสถูปจะเป็นแรงบันดาลใจในการยกระดับจิตใจของผู้คน เปิดโอกาสให้ได้มีการสั่งสมบุญบารมีโดยเฉพาะบารมีสิบประการของพระโพธิสัตว์ เป็นการจุดประกายให้ผู้คนเกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนา สร้างเนื้อนาบุญแก่โลก

สร้างธรรมวัตถุ ด้วยการสร้างถาวรวัตถุที่เต็มไปด้วยพลังแห่งคุณงามความดีและมีความยืนยงกว่าชีวิตมนุษย์ เป็นสิ่งที่บอกกล่าวถึงศรัทธาของผู้คนในยุคสมัยหนึ่งที่มีต่อพระพุทธศาสนาและเป็นการสาน ศรัทธาให้แก่อนุชนรุ่นหลัง

สร้างพระ พระมหาสถูปจะเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ๑๗ องค์ องค์รอง ๑๐๐๐ องค์ โดยมีพระตถาคตสี่ เป็นองค์พระประธาน ได้แก่ พระพุทธมารดาปรัชญาปารมิตา (สัญลักษณ์แทนสภาวะเดิมแท้แห่งจิตอันเป็นความว่าง) พระพุทธเจ้าแสงกระจ่าง (สัญลักษณ์แทนความกระจ่างของจิต) พระพุทธเจ้าอุบายแห่งธรรม (สัญลักษณ์แทน…) และพระพุทธเจ้าองค์พระศาสดา (สัญลักษณ์แทนปัญญาญาณอันนำไปสู่การตรัสรู้โดยสมบูรณ์)

สร้างโพธิจิต พระมหาสถูปจะเป็นสถานบำเพ็ญเพียรของบุคคลทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ ในการเข้าสู่สายธารแห่งธรรม เพื่อประโยชน์ทั้งของตนเองและผู้อื่น

สร้างศิลป์ พระมหาสถูปมีความโดดเด่นเรื่องศิลปกรรมและวัฒนธรรมทิเบตทั้งภายนอกและภายใน เป็นการให้ความรู้ ธำรงและส่งเสริมภูมิปัญญาศิลปะในพระพุทธศาสนาอันเป็นมรดกโลกให้คงอยู่สืบไปการสร้างพระมหาสถูปจึงเป็นการฝึกจิตเพื่อบ่มเพาะความรักต่อผู้อื่นและสัตว์โลกผ่านความเพียร ความอดกลั้นและไม่ย่อท้อ อันมีผลต่อการสร้างบารมีอย่างแท้จริง การงานครั้งนี้เป็นสิ่งท้าทายสติปัญญา ท้าทายความเมตตา กรุณา ท้าทายความเพียรและความอดทนของเรา เช่นเดียวกับพระโพธิสัตว์ ซึ่งกว่าจะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าได้ ก็ต้องเอาชนะกับอุปสรรคนับครั้งไม่ถ้วน เมื่อสร้างเสร็จพระสถูปจะประกอบไปด้วย

 • อาคารมันดาลาที่ชั้น 1 ซึ่งจะเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ประกอบด้วยเสาลวดลายทิเบต ๒๓ เสาและสถาปัตยกรรมอันงดงาม แบ่งเป็นวิหารและห้องภาวนาในนิกายต่างๆ ของพระพุทธศาสนา และวิหารหลัก ๔ หลังอุทิศแด่สัมโภคกายของพระพุทธเจ้าและพระมหาโพธิสัตว์แห่งความกรุณา ได้แก่ พระแม่ตารา พระแม่ชัมมา พระอวโลกิเตศวร และพระคุรุปัทมสัมภวะ

 • บันไดทางขึ้นประกอบด้วยขั้นบันได 125 ขั้น ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชวังโปตาลา

 • ลานเดินภาวนาและกราบอัษฎางคประดิษฐ์ บริเวณชั้นล่าง ชั้นกลางและชั้นบนพร้อมกงล้อมนตราจำนวน 225 ลูก 

พระวิหารและหอสมาธิเปรียบได้กับเขาพระสุเมรุซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิบัติธรรม ภายในพระวิหารเป็นที่ประดิษฐานองค์พระประธานสำคัญ 4 พระองค์ 

ซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆ 13 ซุ้ม

 • องค์โดมเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะอัญเชิญมาจากทิเบต

 • ห่วงทอง 13 ห่วงเหนือองค์โดมพระสถูปแทนลำดับขั้นไปสู่การตรัสรู้ธรรม

 • ยอดพระสถูปประกอบด้วยพระขรรค์และเปลวไฟ สัญลักษณ์ของการเผาผลาญกิเลสและดับอวิชชา
องค์ประกอบอื่นๆ ล้วนแต่เป็นรหัสธรรม อาทิ ชั้น 5 ชั้นด้านล่างแทนเบญจธาตุที่ประกอบเป็นตัวเราและจักรวาล ชั้น 4 ชั้นเหนือหอสมาธิแทนความรัก ความกรุณา มุทิตา และอุเบกขาอันไม่มีประมาณ

         การสร้างพระสถูปจึงไม่ใช่การสร้างวัตถุยิ่งใหญ่อลังการโดยไร้ความหมาย แต่เป็นกุศโลบายที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงจิตใจของผู้คน อันเป็นต้นธารที่แท้จริงของสันติภาพและสันติสุข  พระสถูปจึงเป็นโอสถที่จะเยียวยารักษาจิตใจมนุษย์ยุคปัจจุบัน รวมถึงมีอานิสงส์มหาศาลในการปกป้องภัยพิบัติ ระงับความขัดแย้ง และการยึดติดในอัตตาตัวตน ประทานสันติภาพความรุ่งเรืองสู่แผ่นดินและทุกชีวิต

 

Share this :

Copyright © Thousandstars Foundation. All Rights Reserved.