เกี่ยวกับมูลนิธิ

welcome

จากใจ...พันดารา

มูลนิธิพันดาราเป็นองค์กรการกุศล  ก่อตั้งขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548  ด้วยปณิธานที่จะสืบสานสายธารแห่งธรรมจากทิเบตสู่ไทย  และธำรงไว้ซึ่งมรดกพุทธศิลป์ทิเบตอันมีเอกลักษณ์โดดเด่น  ตลอดจนส่งเสริมความรัก  ความปรองดอง ความเข้าใจร่วมกัน  ผ่านการจัดคอร์สและหลักสูตรอบรมภาวนา  เพื่อมอบแนวคิดในการดำรงชีวิต  และแนวทางสำหรับการปฏิบัติธรรมอันนำไปสู่ความสุขที่ยั่งยืน  จัดการประชุมเสวนาในประเด็นร่วมสมัย  เพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และเกื้อกูลกัน  ทั้งยังดำเนินงานด้านมนุษยธรรมและสาธารณประโยชน์  อาทิ  ส่งเสริมการศึกษาของเด็ก  ให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและผู้ยากไร้ในไทย  ทิเบตและหิมาลัย

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

  • เป็นศูนย์กลางของการศึกษา วิจัยส่งเสริมและเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมของทิเบต ในประเทศไทย
  • ส่งเสริมการติดต่อสื่อสารและความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างประเพณีทาง พระพุทธศาสนาของไทยและทิเบต
  • เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาระหว่าง ชนชาติไทย ชนชาติทิเบต และชนชาติอื่นๆ ระหว่างนักวิชาการและประชาชนทั่วไป
  • เพื่อดำเนินการ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

พันดารา แปลว่า ดวงดาวหนึ่งพันดวง เป็นชื่อในบทสรรเสริญพระโพธิสัตว์ตารา ๒๑ องค์ นอกจากคำว่า “ดารา” จะมาจากรากศัพท์เดียวกับคำว่า “ตารา” แล้ว ดาราหรือดวงดาวยังหมายถึงชีวิตของเด็กๆที่จะเติบโต เหมือนดวงดาวที่ค่อยๆส่องแสง

ความหมายของโลโก้ โลโก้มีอักขระ “ตัม” สีขาวอยู่ตรงกลาง อักขระนี้แทนพระโพธิสัตว์ตาราวงกลมเล็กสีแดงอยู่ในวงกลมใหญ่สีเหลือง วงกลมสีแดงแทนดวงอาทิตย์ วงกลมสีเหลืองแทนดวงจันทร์ วงกลมทั้งสองอยู่ในวงเดียวกันอันหมายถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันของโลก การไม่แบ่งแยกจากธรรมชาติ และการตระหนักถึงธรรมธาตุสีขาว

Icon

ศูนย์ขทิรวัน

ศูนย์ขทิรวัน หรือชื่อ ภาษาทิเบตว่า Kundrol Ling (กุนเทรอลิง)สถานปฏิบัติธรรม และแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทิเบต/หิมาลัย ภายใต้การดูแลของมูลนิธิพันดารา
Icon

พระศานติตารามหาสถูป

หอสมาธิเพื่อการปฏิบัติธรรมสถูปปฏิบัติธรรมและหอสมาธิซึ่งจะเป็นพุทธสถานเพื่อสันติภาพ ในระหว่างที่พระสถูปกำลังดำเนินการก่อสร้าง
Icon

ร่วมบริจาค

We appreciate your contribution to the donation programs and will happily accept any help we can get.
Mission

พันธกิจพันดารา

0
Teachers
0
Volunteers
0
Support Groups
0
Special Events
gallery

The Gallery of
Our Foundation

Share this :

Copyright © Thousandstars Foundation. All Rights Reserved.