องค์พระในพระสถูป

๑. องค์พระโพธิสัตว์ขนาดใหญ่

พระศานติตารามหาสถูป จะมีองค์พระประดิษฐานจำนวน ๑๗ พระองค์ องค์พระพุทธรูปและรูปพระโพธิสัตว์เหล่านี้ แทนการปฏิบัติธรรมอย่างสมบูรณ์ในมรรควิถีพระสูตร ตันตระและซกเช็น องค์พระสร้างด้วยวัสดุทองเหลืองและสำริด ตามประเพณีพุทธศิลป์ทิเบต

  • พระประธานของพระมหาสถูป เป็นรูปแทนสัมโภคกายแห่งพระพุทธเจ้า เป็นพระปางบุรุษ ๓ องค์และปางสตรี ๑ องค์ ขนาด ๒ เมตร (ไม่รวมบัลลังก์) ฝีมือช่างศิลป์เนวาร์ ปิดทองทั้งองค์ จะประดิษฐานที่พระวิหารและหอสมาธิ เปรียบได้กับเขาพระสุเมรุ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิบัติธรรม ณ พระมหาสถูป

องค์ที่ ๑ : พระพุทธมารดาปรัชญาปารมิตา องค์แทนความว่างแห่งจิต ได้รับการ

ขนานนามว่าเป็น “มารดาแห่งพระชินเจ้า” เนื่องจากพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ล้วน

กําเนิดจากความเข้าใจเรื่องศูนยตา

องค์ที่ ๒ : พระพุทธเจ้าแสงกระจ่าง (เชนลา เออกา) องค์แทนความกระจ่างและความกรุณาแห่งจิต ทรงถือห่วงแห่งความกรุณาเพื่อไม่ให้สัตว์ทั้งหลายหลุดจากวงจรแห่งความรักของพระองค์

องค์ที่ ๓ : พระพุทธเจ้าอุบายแห่งธรรม (ซังโป บุมทรี) องค์แทนการบำเพ็ญบารมีและตัดกิเลสให้สิ้นไป ทรงถือธงชัยอันเป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะแห่งพระธรรม

องค์ที่ ๔ : พระพุทธเจ้าผู้ชี้นำหนทาง (เติมปา เชนรับ) องค์แทนปัญญาในการตรัสรู้ธรรมโดยสมบูรณ์

  • พระพุทธรูปและรูปพระโพธิสัตว์ ประดิษฐานตามซุ้มต่างๆ ๑๓ พระองค์ ประดิษฐานที่ซุ้มซึ่งจะประดับด้วยลวดลายวิจิตรตามทิศทั้ง ๔ รอบพระมหาสถูป ได้แก่

รูปแทนธรรมกายแห่งพระพุทธเจ้า ขนาด ๑.๕ เมตร

องค์ที่ ๕ : พระพุทธเจ้าสมันตภัทร (กุนตุ ซังโป) องค์แทนพระอาทิพุทธ ต้นกําเนิดของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

รูปแทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งการยึดเป็นสรณะ ขนาด ๓ เมตร

องค์ที่ ๖ : พระพุทธเจ้าสมณโคดม(ชาเจีย ทุบปะ) องค์แทนพระพุทธเจ้าผู้ชี้นำหนทาง

องค์ที่ ๗ : พระพุทธเจ้าผู้มีชัยต่อมาร (นัมปา เกียลวา) องค์แทนพระบรมศาสดาในปางกึ่งพิโรธ

องค์ที่ ๘ : พระวัชรกิลายะ (พูร์ปา) องค์แทนพระพุทธเจ้าเพื่อการทำสมาธิ (ยีตัม) ผู้ปราบกิเลสให้สิ้นไป

องค์ที่ ๙ : พระวัชรวราหิ (ดอร์เจ พักโม/ ทุกจี กุนเทรอมา) องค์แทนพลานุภาพและศักยภาพในการเข้าถึงสภาวธรรม

รูปแทนนิรมาณกายแห่งพระพุทธเจ้า (คุรุผู้มีจิตเป็นอมตะ) ขนาด ๓ เมตร

องค์ที่ ๑๐ : พระคุรุปัทมสัมภวะ (พระคุรุริมโปเช) องค์แทนการขจัดอุปสรรคทั้งนอก ในและลึกลํ้า คุรุผู้มีจิตเป็นอมตะองค์ที่ ๑

องค์ที่ ๑๑ : พระคุรุเทรมปา นัมคา องค์แทนผู้ประทานพรในกลียุค ผู้รำลึกชาติได้ 500 ชาติ บิดาของพระคุรุริมโปเช คุรุผู้มีจิตเป็นอมตะองค์ที่ ๒

องค์ที่ ๑๒ : พระคุรุเซวัง รินซิน องค์แทนการเรียกขวัญและประทานพรให้มีอายุยืนยาว พี่ชายของพระคุรุริมโปเช คุรุผู้มีจิตเป็นอมตะองค์ที่ ๓

องค์ที่ ๑๓ : พระคุรุกุนเทรอ _ทรักปา องค์แทนการสืบพระธรรมของพระคุรุผู้มีจิตเป็นอมตะทั้งสามองค์ในสายตันตระและซกเช็น

รูปแทนพระฑากินีและพระธรรมบาล ผู้ให้การปกป้องคุ้มครอง ขนาด ๒ เมตร ประดิษฐานที่ซุ้มด้านล่างบริเวณลานทักษิณาวรรต

องค์ที่ ๑๔ : พระศรีเทวี (ปัลเดน ลาโม) องค์แทนการปกป้องพระธรรมและขจัดอุปสรรค

องค์ที่ ๑๕ : พระยีชี วาโม องค์แทนการปกป้องคำสอนซกเช็น 6

องค์ที่ ๑๖ : พระวัชรโยคินี (ดอร์เจ นัมจอร์มา/ คับเชอมา)องค์แทนการทำสมาธิ

การยึดเป็นสรณะในการฝึกเส้นและลมปราณ การขจัดอารมณ์บ่อนทำลาย

องค์ที่ ๑๗ : พระยมราช (เชนเจ) องค์แทนการปกป้องพระธรรมและขจัดอุปสรรค กำเนิดจากจิตของพระศรีเทวี

นอกจากองค์พระขนาดใหญ่ทั้ง ๑๗ องค์ซึ่งขณะนี้ดำเนินการหล่อเสร็จสิ้นหมดแล้ว
จะมีการดำเนินการหล่อองค์พระขนาดรองลงมาเพื่อประดิษฐานในวิหารต่างๆ ภายในพระศานติตารามหาสถูป

๒.  องค์พระพุทธรูปและรูปพระโพธิสัตว์ขนาดเล็ก 1,000 องค์ (เตเชก ตง)

องค์พระขนาดเล็กจำนวน 1,000 องค์เพื่อประดิษฐานที่ผนังกำแพงทั้งสี่ด้านของพระศานติตารามหาสถูป มีขนาดความสูง ๘ นิ้ว ทำด้วยวัสดุทองเหลือง
แสดงลักษณะของพระพุทธเจ้าในปางสัมโภคกายผู้ได้รับการสรรเสริญว่าเป็น “พระพุทธเจ้าองค์หลักผู้ประเสริฐสี่พระองค์” (เตเชก โซโว ฉี) ได้แก่

  • พระพุทธมารดาปรัชญาปารมิตา
  • พระพุทธเจ้าแสงกระจ่าง
  • พระพุทธเจ้าอุบายแห่งธรรม
  • พระพุทธเจ้าผู้ชี้นำหนทาง
Share this :

Copyright © Thousandstars Foundation. All Rights Reserved.